تحصیل در چین-دانشگاه های پزشکی مورد تایید چین

تحصیل در چین-دانشگاه های پزشکی مورد تایید چین دانشگاه علوم پزشکی شاندونگ جزو دانشگاه های مورد تایید وزرات بهداشت به صورت مشروط می باشد که شامل تمامی شرایط وزارت بهداشت برای تاییدی می باشد. قابل توجه دانشجویان خارج از کشور    ۱۸/۰۴/۹۱  بر اساس مصوبات یکصد و هشتاد و هشتمین جلسه شورای عالی ارزشیابی مورخ ۱۵/۱۱/۹۰ ، ۱۰۰۰ […]