رشته های لیسانس در دانشگاه سالزبورگ اتریش

رشته های لیسانس در دانشگاه سالزبورگ اتریش مطالعات باستان کاربردی علوم کامپیوتر انگلیسی و آمریکایی مطالعات زیست شناسی جغرافیا زمین شناسی مطالعات آلمانی تاریخ مهندسی کاتولیک آموزش مذهبی علوم ارتباطات تاریخ هنر زبان شناسی ریاضیات علوم زیستی ملکولی مطالعات موسیقی و رقص تربیت فلسفه در علوم فرهنگی و اجتماعی فلسفه در دانشکده الهیات کاتولیک علوم […]