تحصیل در مجارستان – جغرافیا و همسایگان کشور مجارستان

همسایگان مجارستان  مرزهای مجارستان کنونی پس از پایان جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراطوری اتریش-مجارستان تثبیت شد. مجارستان در شمال هم‌مرز است با جمهوری اسلواکی با مرز مشترک ۵۱۵ کیلومتر. در شرق مجارستان رومانی با مرز مشترک ۴۴۳ کیلومتر قرار دارد در شمال‌شرقی مجارستان جممهوری اوکراین با مرز ۱۰۳ کیلومتری قرار دارد. در جنوب مجارستان  […]